Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka ochrony danych osobowych

 

I. Administrator danych osobowych

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

III. Pochodzenie danych

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

V. Cel przetwarzania danych

VI. Przekazanie danych osobowych

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

VIII. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

IX. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych

X. Organ nadzorczy i skargi

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma WUMEX Sp. K. Sp. z o. o. z siedzibą w: Lipie 1a, 63 - 645 Łęka Opatowska, nr REGON: 363004695, NIP: 6192024814, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Sklepem.

 

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

e-mail: wumex.biuro@gmail.com
poczta: Lipie 1a, 63 - 645 Łęka Opatowska

 

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym www.wumex24.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, zakup towaru, usługi, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, zapis do newslettera etc.

 

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

Do realizacji usługi/transakcji niezbędne są dane e-mail, imię i nazwisko, adres do wysyłki oraz numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto Użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

Dodatkowo dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki. Każdy Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

 

V. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Sklep w celu wykonania zawartej umowy w szczególności:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną:
- rejestracja konta użytkownika,
- kontakt pomiędzy stronami transakcji.

b) dokonania płatności związanych z transakcją:
- wystawienie dokumentów księgowania.

c) kontaktu ze Sklepem WUMEX24:
- obsługi transakcji,
- przyjmowania sugestii,
- rozpatrywania reklamacji,
- rozwiązywania problemów technicznych.

d) monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie oferty oraz zarządzanie aktywnością.

e) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.

f) prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Sklepu lub usług bądź towarów osób trzecich.

g) kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon oraz newsletter.

 

Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

 

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Sklepu dane osobowe są przetwarzane również w celu:

a) zapewnienia bezpieczeństwa usług.

b) przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

c) mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.

d) statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.

e) obsługi kontaktu z Biurem Obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.

f) archiwizacji danych.

 

VI. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez WUMEX24 oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych WUMEX24 odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

 

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Sklep ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 

VIII. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

 

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

b) poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

c) usunięcia danych.
– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .

d) ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Sklepowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
– Sklep nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sklepu są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Sklepowi.

f) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
– W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Sklepu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

 

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Sklepu:
a) drogą elektroniczną na adres wumex.biuro@gmail.com

b) na adres: Lipie 1a, 63 - 645 Łęka Opatowska

c) osobiście w siedzibie Sklepu.

 

Sklep udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.

Przy czym w terminie miesiąca Sklepu poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.

Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter Sklep może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.

Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Sklepu podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Sklep podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

X. Organ nazdzorczy i skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Sklepu do organu nadzorczego, którym jest:


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl